Годишно отчетно Общо събрание на БФРЛ

Изх. N 18/ 20.06.2020

 ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ" /БФРЛ/ от членовете на сдружението свиква на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.13, ал.3 от Устава на БФРЛ Общо събрание на сдружението на 25 (двадесет и пети ) юли 2020 година от 13.00 часа в офиса на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 5 офис.1 при следният дневен ред:

1.Отчет за дейността на БФРЛ през 2019 год.

2.Приемане на финансовия отчет на БФРЛ  за 2019

4.Доклад на контролния съвет за 2019.

3. Приемане бюджет на БФРЛ за 2020.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същият ден в 14:00 часа на същото място и при същият дневен ред.

 

Председател на УС на БФРЛ: 

Виктор Ценков – LZ3NN

Tags: