Отчетно Общо събрание на БФРЛ 14 май 2022

Изх. N 10/ 09.04.2022

          

ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ" /БФРЛ/ от членовете на сдружението свиква на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.13, ал.3 от Устава на БФРЛ Общо събрание на сдружението на 14 (четиринадесети  ) май 2022 година от 13.00 часа в офиса на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 5 офис.1 при следният дневен ред:

1.Отчет за дейността на БФРЛ през 2021 год.

2.Приемане на финансовия отчет на БФРЛ  за 2021

3. Приемане бюджет на БФРЛ за 2022.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същият ден в 14:00 часа на същото място и при същият дневен ред.

 

Председател на УС на БФРЛ: 

Виктор Ценков  ........... .......................