УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ НА 26.11.2021 - РЕШЕНИЯ

Протокол No. 14

от проведено заседание на УС на БФРЛ

 

Дата и време на провеждането

26 ноември 2021 г. от 18:30 ч. до 21:10 ч.

Място на провеждането

Офис на БФРЛ - гр. София,  ж.к. Лагера, бл. 5

Присъствали членове на УС

Виктор Ценков, LZ3NN

Иван Котев, LZ1IK

Иван Иванов, LZ1PJ

Веселин Котаров, LZ5VK

Стефан Александров, LZ1WDX

Бойчо Хаджийски, LZ1BJ

 

Присъствали членове на КС

 

Протоколчик

Веселин Котаров, LZ5VK

Присъствали гости

Панайот Данев, LZ1US

Илиян Гешев, LZ3GA

Стоян Протопопов

Дневен ред

  1. Отворени задачи от предишните заседания на УС.
  2. Подготовка на отчетно - изборното Общо събрание на БФРЛ на 11.12.2021 .
  3. Дискусия и вземане на отношение по откритата процедура от КРС за обсъждане на проект за Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителската радиослужба.

 

https://crc.bg/files/URChS/ObstObsazhdane/20211021_ProektPravila_Radiolub.pdf

 

Изготвяне на конкретни предложения от името на УС на БФРЛ.  

  1. Разни

 

 

След дискусии и гласуване по горепосочените точки бяха взети следните решения:

 

Точка

 

Решение

Срок

Отговорен изпълнение

1.

Отворени задачи от предишните заседания на УС.

 

  • Дипломи на БФРЛ – вече реално е започнала работата по изготвяне на списък с необходимите дипломи и продължава дейността по набелязаните точки:

- изготвяне на списък от необходимите КВ и УКВ дипломи;

- изготвяне на условия им;

- ангажиране на дизайнери за изготвянето им, след изпълнение на предните точки.

 

 

 

 

 

2 месеца

 

 

 

 

 

 

УС на БФРЛ, отговорници по направления, Иван Иванов, LZ1PJ

2.

Подготовка на отчетно - изборното Общо събрание на БФРЛ на 11.12.2021 .

 

УС на БФРЛ ще създаде необходимите условия за нормално протичане на събранието. Ще се осигури ON_LINE видео транслация.

Приключено

LZ3NN

3.

Дискусия и вземане на отношение по откритата процедура от КРС за обсъждане на проект за Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителската радиослужба.

Изготвяне на конкретни предложения от името на УС на БФРЛ.  

 

Всички присъствали членове на УС на БФРЛ се обединиха около идеята, че предвидените  от КРС ограничения и рестрикции за издаване на специални и юбилейни инициали силно ще ограничат правата на българските радиолюбители на които се радваха в продължение на много години. За целта със съдействието на юристи УС на БФРЛ ще изготви становище от името на БФРЛ до КРС в предвидения за обсъждане срок.

02.12.2021

LZ3NN

4

Разни

 

 

 

4.1

Приемане на нови членове след постъпило заявление за членство в БФРЛ.

УС на БФРЛ приема за пълноправен член на БФРЛ Балкански спортен клуб,  Карлово, ЕИК 115632277

Приключено

УС на БФРЛ

 

Водещ заседанието: ……………………………………..  Протоколчик: ......................................

Виктор Ценков, LZ3NN                                                    Веселин Котаров, LZ5VK

Tags: