Протокол No.4

от проведено заседание на УС на БФРЛ

 

Дата и време на провеждането

08 Декември 2017 г. от 19:00 ч. до 21:50 ч.

Място на провеждането

Офис на БФРЛ - гр. София,  ж.к. Лагера. бл. 5

Присъствали членове на УС

  1. Виктор Ценков Ценков   LZ3NN
  2. Христо Живков Здравков LZ1YQ
  3. Виктор Асенов Маринов LZ1NY
  4. Иван Георгиев Иванов  LZ1PJ
  5. Стефан Венциславов Александров LZ1WDX
  6. Бойчо Давидков Хаджийски LZ1BJ
  7. Веселин Георгиев Котаров LZ5VK

Иван Котев – LZ1IK беше упълномощил Иван Иванов – LZ1PJ
Руско Русев – LZ1RT беше упълномощил Виктор Ценков – LZ3NN

Присъствали членове на КС

 

Председателстващ заседанието

Виктор Ценков, LZ3NN

Протоколчик

Юлияна Неофитова, LZ1EZ

Присъствали други радиолюбители

Калин Димитров – LZ1DKL

Владимир Радев Радев – LZ1OT

Божидар Асенов Мадов - LZ1BBM

Панайот Асенов Данев – LZ1US

Дневен ред

1. Отчет за свършената работа от предишното заседание на УС на БФРЛ.

2. Утвърждаване на членския внос към БФРЛ за 2018г.

3. Приемане на спортен календар на БФРЛ за 2018.

4. Огранизиране на LZ7HQ за 2018 – приемане на становището на определената група за организацията.

5. Отчитане на LZDX 2017 – организация за навременното му отчитане, сертификати за всички участници и изпращане плаки на победителите.

6.Разни:

6.1 Текущи въпроси за QSL бюрото.

 

 

 

След дискусии и гласуване по горепосочените точки бяха взети следните решения

 

Точка

Решение

Срок

Отговорен изпълнение

1

Констатира следните незпълнение задачи, натрупани през последните месеци:
-  да се актуализира публикувания списък на членовете на БФРЛ ;

 - не са отпечатани членските карти – проекта е готов във векторен формат, ще се отпечатат след празниците;

 - не са публикувани логовете на участниците на LZDX Contest 2016 и тези по време на Държавните шампинати за 2017.

  

25.12.2017

 

 

 

 

 

Виктор Ценков – LZ3NN

 

 

2

Членският внос за 2018г. остава непроменен /както през 2017 г./

 

Свършено

 

3

Приема предложенията от отговорниците на направления КВ, УКВ, HST и ARDF за Спортен календар за 2018г.

 БФРЛ ще бъде домакин на Балканското първеснство и Европейска купа по HST в периода 02.05 – 06.05 2018г. с центъ

Свършено

 

4

Започнала е работа по организацият на LZ7HQ за 2018г. Ще се предостави подробно плана на организационната група

Януари 2018

Христо Здравков LZ1YQ

5

LZDX 2017 ще се отчете до началото на януари 2018. За всички участници ще има електронни сертификати за участие.

Плаките за победителите ще бъдат с нов дизайн.

Началото на януари 2018

Отчитане – Веселин Котаров LZ5VK, Бойчо Хаджийски LZ1BJ

Дизайн на плаки и сертификати Виктор Ценков LZ3NN

6.1

Получаването и оставянето на QSL картичките за всички, които изявят желание това  за тях да става в офиса на БФРЛ. За целта и улеснение на радиолюбителите офиса на федерацията всеки вторник и четвъртък ще бъде отворен до 19:00 (без националните празници)

Свършено

 

 

 

 

 

  Председателстващ заседанието:  Виктор Ценков, LZ3NN

  Протоколчик:  Юлияна Неофитова, LZ1EZ

Допълнителна информация