Протокол No.13

от проведено заседание на УС на БФРЛ на 16.02.2017

 

Дата и време на провеждането

16 Февруари 2017 г. от 18:55 ч. до 22:00 ч.

Място на провеждането

Офис на БФРЛ - гр. София,  ж.к. Лагера. бл. 5

Присъствали членове на УС

Виктор Ценков, LZ3NN

Виктор Маринов, LZ1NY

Веселин Котаров, LZ5VK

Руско Русев, LZ1RT

Христо Здравков, LZ1YQ

Иван Котев, LZ1IK

Иван Иванов, LZ1PJ

Стефан Александров, LZ1WDX

Бойчо Хаджийски, LZ1BJ(представен чрез LZ3NN)

 

Присъствали членове на КС

 

Председателстващ заседанието

Виктор Ценков – LZ3NN

Протоколчик

Юлиана Неофитова

Присъствали други радиолюбители

Стоян Топалов, LZ1STQ

Красимир Павлов, LZ1ZD

Панайот Данев, LZ1US

Александър Караджов, LZ1FW

Владимир Радев, LZ1OT

Асен Гюров, LZ1JP

Слави Ташков, LZ1ZJ

Дневен ред

1.    Отчет за изпълнението на задачите, поставени на предното заседание на УС на БФРЛ на 19.10.2016

2.    Дискусия и вземане на становище на УС на БФРЛ относно заведената искова молба на СПОРТЕН РАДИОКЛУБ СОФИЯ, представляван от Николай Ботев – LZ1PV, срещу решенията на ОС на БФРЛ, проведено на 10.12.2016.

3.    Утвърждаване на Наредба за членски внос на БФРЛ.

4.    Други:

4.1 Определяне на датите за КВ присъственото състезание през 2017г;

4.2 Решение по волята на покойният LZ1FJ за предоставяне на неговата апаратура на клуб, обучаващ млади радиолюбители;

4.3. Определяне на координационен център за по време на бедствии и аварии.

4.4. Изготвяне на нов устройствен правилник и правилник зa вътрешният ред;

4.5 Изготвяне членски карти на членовете на клубовете на БФРЛ

 

След продължителни дискусии и гласуване по горепосочените точки бяха взети следните решения

 

Точка

Решение

Срок

Отговорен изпълнение

1

УС на БФРЛ приема отчета за извършените дейности.

приключено

УС на БФРЛ

2

УС на БФРЛ призовава СПОРТЕН РАДИО КЛУБ СОФИЯ да отегли подадената искова молба в СГС. Ако молбата не бъде оттеглена УС на БФРЛ ще отговори на СГС в законоопределения срок.

 

Виктор Ценков, LZ3NN

3

УС на БФРЛ утвърждава Наредба за членски внос, която влиза в сила от 01.03.2017

приключено

УС на БФРЛ

4.1

Присъственото КВ състезание за 2017г. ще се проведе на 19-20 август 2017.

До момента има една подадена кандидатура за домакинство – Пловдив.
БФРЛ определя срок до 10 март 2017г. за приемане на други кандидатури за проявата.

10.03.2017

Христо Здравков, LZ1YQ

4.2

За съжаление се оказа, че апаратурата на покойния Кирил, LZ1FJ е взета от представител на LZ1KAA, под претекст, че същият е бил член на техния клуб.
Идеята на УС на БФРЛ беше апаратурата да се предостави на Радиклуб Хасково.

За да се излезе от създалата се ситуация Иван Иванов – LZ1PJ обяви, че ще предостави безвъзмездно трансивър на младежите от Радиоклуб Хасково.

В тази връзка УС на БФРЛ ще подеме инициатива за подпомагане с апаратура на радиоклубове, обучаващи деца и младежи.

приключено

УС на БФРЛ

4.3

Определя базата на LZ1KPO, LZ9W, хотел „Бърдото” – Брезник за координационен център по време на кризи, бедствия и аварии

 

приключено

Стефан Александров, LZ1WDX

4.4

Взема решение за изготвяне на нов устройствен правилник и правилник за вътрешният ред

01.06.2017

Виктор Ценков, LZ3NN
Панайот Данев, LZ1US

4.5

Взема решение за отпечатване на съвременни членски карти на членове на клубовете на БФРЛ

01.05.2017

Виктор Ценков, LZ3NN

 

 

 

 

Председател: Виктор Ценков

 

 

Протоколчик: Юлиана Неофитова

 

Допълнителна информация